algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Tommy Tequila, gevestigd op de Noordeinde 95, 1121 AC Landsmeer, is de verkopende partij
De wederpartij wordt in de algemene voorwaarden de klant genoemd.
Partijen zijn Tommy Tequila en klant samen

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tommy Tequila en op alle met Tommy Tequila aangegane overeenkomsten.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
Tommy Tequila behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Door het gebruik van de webshop van Tommy Tequila en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen (ook de uitverkoop artikelen) van Tommy Tequila zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Tommy Tequila behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.
Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Vanwege de natuurlijke materialen garandeert Tommy Tequila echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 Prijzen en betalingen
Alle door Tommy Tequila vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW. en exclusief verzend- en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.
De hoogte van de verzend- en eventuele administratiekosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland.
Bij verzending naar het buitenland gelden de verzend- en eventuele administratiekosten voor het aangegeven land.
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
betaling vooraf: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en eventuele administratiekosten over op bankrekening: NL70RABO0137896905  TNV
T. Otten Arenas, onder vermelding van het ordernummer
betaling via Ideal, het verschuldigde bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven.
betaling via Paypal. Betaling per factuur

Artikel 5 Levering en verzending
De artikelen die in de webshop staan zijn voor 95% aanwezig. De webshop wordt goed bijgehouden, mocht u een artikel hebben besteld en het is toch niet aanwezig dan probeert Tommy Tequila na overleg een overeenkomend artikel te leveren.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.
Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.

Bij betaling via Ideal of Paypal worden de artikelen geleverd nadat betaling heeft plaatsgevonden.
De genoemde levertijden hangen af van de betreffende bezorgers. In het geval van Tommy Tequila is dit MyParcel samen met PostNl.

De Klant ontvangt altijd een track&trace nummer per mail zodat de klant zelf ook kan kijken wanneer de bestelling op de plaats van bestemming komt.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, deze kan en mag afwijken van het opgegeven factuur adres.
Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed. Wel worden de opgestuurde artikelen dusdanig goed ingepakt om eventuele schade te voorkomen.

Schade bij verzekerd verzenden dient binnen 48 uur na ontvangst aan ons gemeld te worden via mail naar info@tommytequilaofficial.nl voorzien van foto's van de verpakking en de beschadigde artikelen. Verder dienen verpakking en artikelen bewaard te worden tot de schade is afgehandeld.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Tommy Tequila is verschuldigd, heeft voldaan.

Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
Eventuele retourzendingen aan Tommy Tequila zijn voor rekening van de klant en moeten Franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 7 Ruilen en herroepingsrecht
Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tommy Tequila de keuze of het juiste artikel of na overleg een gelijkend artikel aan te bieden. Ook de teruggave van het bedrag behoort tot de mogelijkheden. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van de klant.
Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen 14 dagen na aflevering aan Tommy Tequila te retourneren. Wij stellen het op prijs als u de retourzending vooraf per e-mail aan ons meldt.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van de klant.
Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het artikel 7.3, dan zal Tommy Tequila zorgdragen voor terugbetaling binnen 14 dagen van het bedrag (na ontvangst van de retour gestuurde artikelen) dat door de klant is betaald.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid
Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zullen wij de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat Tommy Tequila tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. Onze aansprakelijkheid is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is.
Tommy Tequila is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tommy Tequila.
Tommy Tequila is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Tommy Tequila, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht is Tommy Tequila niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Persoonsgegevens
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Tommy Tequila vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
Tommy Tequila neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
Tommy Tequila verstrekt geen klantgegevens aan derden.Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.